Typ 2 Diabetes studie
Av läkemedelsbehandling

Om studien

Vi genomför en studie för att utvärdera en modern läkemedels-behandling mot typ 2-diabetes i jämförelse med den nuvarande standardbehandlingen.

Är du intresserad av att delta? Om du har typ 2-diabetes, som är nyligen upptäckt eller med varaktighet under 4 år, kontakta oss för mer information.

Studien innebär ett besök på kliniken (eller ett digitalt besök) för att påbörja deltagande. Därefter sker uppföljning i studien genom årlig telefonkontakt och information om komplikationer inhämtas från nationella sjukvårdsregister. Du fortsätter att gå till din ordinarie vårdgivare för din diabetes under hela studietiden.

Du är lämplig om du :

Hepatit A vaccin

Varför skulle jag vilja vara med?

Studien leds av Institutionen för Medicinska
Vetenskaper vid Uppsala Universitet i samarbete med Akademiska
Sjukhuset. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Vid frågor kring studien är du välkommen att kontakta Hälsoklustret. E-post: info@halsoklustret.se Tel: +46703838493

Ansök om att delta i studien

Fyll i formuläret och klicka på skicka eller ring oss för mer information 

Diabetes typ 2
  • Frågor
  • Skicka
Har du typ 2 diabetes som upptäcks för mindre än 4 år sedan?
Har du haft hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke?
Behandlar du din diabetes med två eller flera läkemedel eller med sprutor?
Är du intresserad av att delta i vår studie som jämför effekter av en modern diabetesmedicin (Forxiga) mot den traditionella (Metformin)?
Vilken/vilka orter önskar du koppla din ansökan till:
Jag godkänner Hälsoklustrets personuppgifterpolicy och samtycker till att Hälsoklustrets hanterar de uppgifter jag fyllt i detta formulär.
Jag samtycker till att mina kontaktuppgifter lämnas ut till forskargruppen som ansvarar för studien.

Nedan beskrivs övergripande Hälsoklustrets behandling av personuppgifter. Hälsoklustret är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som Hälsoklustret behandlar inhämtas direkt från dig i samband med tecknande av avtal eller genom andra kontakter med Hälsoklustret. Om du inte tillhandahåller personuppgifter som Hälsoklustret efterfrågar och sådana personuppgifter är nödvändiga för ingående av avtal med Hälsoklustret kan Hälsoklustret tyvärr inte tillhandahålla dig aktuell tjänst.

Personuppgifter

De personuppgifter som behandlas är namn, kontaktuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om hälsouppgifter och medborgarskap. Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare. Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser och utöva våra rättigheter enligt avtal samt vidta åtgärder som har begärts av dig innan eller efter att ett avtal har träffats. Hälsoklustret behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, marknads och patientanalyser samt. Därutöver utför Hälsoklustret profilering vilket innebär analys av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter enligt ovan är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Det innebär exempelvis att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och Hälsoklustret gäller. Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål, statistik, marknads- och kundanalyser samt för produktutveckling under en ändamålsenlig period oberoende av avtalsförhållande. Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Du har därutöver rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till sådana personuppgifter. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, profilering och behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning.

Dataskyddsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter kan du vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Kontaktuppgifter till Hälsoklustrets dataskyddsombud: E-mail: Info@halsoklustret.se

Om Hälsoklustret

Vår prioritering grundar sig i att skapa mervärde och goda resultat hos alla människor, ohälsa påverkar direkt och indirekt. Ju fortare man fångar upp signaler desto mindre är risken för att påverkan blir långvarig och omfattande. 

Vi är ett team med olika bakgrund för att stödja våra patienter på bästa sätt, vi har utredare, studiesjuksköterskor, farmaceuter & studiekoordinatorer och IT -experter. Vi på HK har lång erfarenhet från läkemedelsföretag och olika konsultverksamheter, vilket skapar en grundlig förståelse för krav och förväntningar för att utföra studier med hög kvalitet, från början till slut.

Med en lokal med toppenläge, lång erfarenhet inom branschen och kunnig personal finns vi här för att hjälpa just dig!

Läs mer om kliniska studier