Behandling av personuppgifter

Nedan beskrivs övergripande Hälsoklustrets behandling av personuppgifter. Hälsoklustret är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som Hälsoklustret behandlar inhämtas direkt från dig i samband med tecknande av avtal eller genom andra kontakter med Hälsoklustret. Om du inte tillhandahåller personuppgifter som Hälsoklustret efterfrågar och sådana personuppgifter är nödvändiga för ingående av avtal med Hälsoklustret kan Hälsoklustret tyvärr inte tillhandahålla dig aktuell tjänst. De personuppgifter som behandlas är namn, kontaktuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om hälsouppgifter och medborgarskap. Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare. Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser och utöva våra rättigheter enligt avtal samt vidta åtgärder som har begärts av dig innan eller efter att ett avtal har träffats. Hälsoklustret behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, marknads och patientanalyser samt. Därutöver utför Hälsoklustret profilering vilket innebär analys av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter enligt ovan är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Det innebär exempelvis att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och Hälsoklustret gäller. Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål, statistik, marknads- och kundanalyser samt för produktutveckling under en ändamålsenlig period oberoende av avtalsförhållande. Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Du har därutöver rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till sådana personuppgifter. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, profilering och behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning.

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter kan du vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Kontaktuppgifter till Hälsoklustrets dataskyddsombud: E-mail: Info@halsoklustret.se